Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden BeautySalon SkinTastic

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de schoonheidssalon en een cliŽnt waarop de schoonheidssalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Ze liggen ter inzage in de salon.

2. Inspanningen schoonheidssalon

De schoonheidssalon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De schoonheidssalon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliŽnt inlichten over financiŽle consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliŽnt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de schoonheidssalon melden. Indien de cliŽnt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de schoonheidssalon de tijd  voor de afgesproken behandeling aan de cliŽnt berekenen. Dit bedraagt het minimale uurtarief. Kleine behandelingen als epileren en harsen worden gerekend als normale kostprijs. Annuleren van afspraken kan bij voorkeur telefonisch of via e-mail.
Bij een behandeling/intake met korting wordt de gereduceerde prijs in rekening gebracht. Indien de cliŽnt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de schoonheidssalon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan de schoonheidssalon de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. De schoonheidssalon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliŽnt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan ovengenoemde verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling

De schoonheidssalon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten op haar website en vermeld de standaard prijzen van de producten in de salon mondeling aan de cliŽnt. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliŽnt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliŽnt voorziet de schoonheidssalon bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliŽnt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliŽnt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De schoonheidssalon zal gegevens van de cliŽnt niet verkopen of verhuren aan derden.

6. Geheimhouding

De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliŽnt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliŽnt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

De schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliŽnt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliŽnt heeft meegenomen naar de salon.

8. Garantie

De schoonheidssalon geeft de cliŽnt ťťn week (7 dagen) garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien:

  • De cliŽnt andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt
  • De cliŽnt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
  • De cliŽnt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliŽnt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Wanneer de cliŽnt niet tevreden is over een bij de schoonheidssalon gekochte producten, geldt geen geld terug garantie maar kunnen deze geruild worden voor andere producten van de schoonheidssalon doch binnen een week (7 dagen).

9. Beschadiging & diefstal

De schoonheidssalon heeft het recht van de cliŽnt een schadevergoeding te eisen indien de cliŽnt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De schoonheidssalon meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten

Indien de cliŽnt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking gemeld worden aan de eigenaar van de schoonheidssalon. De schoonheidssalon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de schoonheidssalon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliŽnt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliŽnt dit schriftelijk kenbaar maakt. Klachten over gekochte prodcten dienen binnen 72 uur na ontvangst van de producten gemeld te worden. Daarna kunnen klachten niet meer worden aanvaard en worden de producten beschouwd alszijnde aanvaard door de koper.

11. Behoorlijk gedrag

De cliŽnt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliŽnt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidssalon het recht de cliŽnt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Bij BeautySalon SkinTastic wordt gewerkt volgens de hygiŽne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten. Er wordt van de cliŽnt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiŽne regels.

12. Recht

Op elke overeenkomst tussen de schoonheidssalon en de cliŽnt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

BeautySalon SkinTastic is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op  sociale media plaatsen, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Deze reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van BeautySalon SkinTastic. BeautySalon SkinTastic kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers.

BeautySalon SkinTastic betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. 

Privacy Statement:

Uw privacy is gegarandeerd. Alle persoonlijke gegevens worden door BeautySalon skinTastic vertrouwelijk behandeld. Uw  gegevens zijn ontoegankelijk voor derden en zullen nooit worden verkocht of verhuurd.